Privacyverklaring

 

Carrosserie Baeten – hieronder het 'bedrijf' genoemd – wenst u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en beschermd worden:

1. Doel en procedure voor de verwerking van persoonsgegevens De persoonsgegevens die u ons uit vrije wil hebt verstrekt ('Persoonsgegevens'), zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

a) het uitvoeren van verkoop- en/of dienstverleningsovereenkomsten om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van het bedrijf.

b) het beheren van de zakelijke relatie met u en uw organisatie, waaronder het uitvoeren van garantiediensten, het verwerken van betalingen, boekhouding, audits, facturatie en inning en hiermee samenhangende ondersteunende diensten;

c) het communiceren van Persoonsgegevens aan Carrosserie Baeten en hun verbonden ondernemingen om hen in staat te stellen om hun verplichtingen na te komen inzake

garantie en productveiligheid.

het leveren van ondersteunende diensten, ook via het netwerk van gemachtigde werkplaatsen.

 het versturen van communicatie van technische of organisationele aard.

 het houden van bevragingen om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.

d) het bedrijf in staat stellen om klanttevredenheidsenquêtes ('klanttevredenheid”) te houden in verband met de kwaliteit van goederen en diensten, in overeenstemming met het gerechtvaardigde belang van het bedrijf.

e) met uw uitdrukkelijke toestemming commerciële communicatie en reclame voor producten en diensten van het bedrijf sturen, of marktonderzoek (”marketing”) voeren.

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de overeenkomst en het expliciete en gerechtvaardigde belang van het bedrijf voor de verwerking onder punten (a), (b), (c) en (d), met uw uitdrukkelijke toestemming voor de onder (e)  vermelde marketing- en profileringsdoeleinden. Gelieve op te merken dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken. De Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in gedrukte vorm, via geautomatiseerde of elektronische weg of via e-mail, telefoon (bijv. automatische telefoonoproepen, sms, mms, fax) en andere kanalen (bijv. websites, mobiele apps).

2. Gevolgen van het niet verstrekken van Persoonsgegevens Het verstrekken van Persoonsgegevens is nooit verplicht. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens die nodig zijn om een verkooptransactie af te handelen of een dienst of product te leveren en als verplicht aangeduid zijn, kan ertoe leiden dat we de dienst of het product niet of in een minder dan optimale vorm kunnen leveren. Indien u optioneel aangeduide Persoonsgegevens niet verstrekt, zult u daarentegen wel toegang hebben tot de dienst of het product wel ontvangen.

 

 

3. Ontvanger van de Persoonsgegevens tijdens onze activiteiten worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld met en gecommuniceerd aan dienstverleners, in en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele verplichtingen hebben en deze Persoonsgegevens uitsluitend kunnen gebruiken om aan de hierboven beschreven doeleinden te voldoen.

De Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om vorderingen van overheidsinstanties na te leven of om een bedrijfsrecht te doen gelden ten overstaan van rechterlijke autoriteiten.

4. Persoonsgegevensoverdracht buiten de EER In het kader van zijn contractuele relaties mag het bedrijf de Persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en er Persoonsgegevens opslaan in databanken die beheerd worden door entiteiten die optreden namens het bedrijf. Het beheer van databanken en Persoonsgegevensverwerking zijn onderworpen aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens.

Indien de Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, neemt het bedrijf gepaste contractuele maatregelen om een doeltreffende bescherming van de Persoonsgegevens te verzekeren, waaronder overeenkomsten op basis van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie die de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER regelen.

5. Verwerkingsverantwoordelijke  De verwerkingsverantwoordelijke is Carrosserriebedrijf Baeten , met hoofdzetel te B-3660 Oudsbergen. Industrieweg Noord 1185.

 6. Bewaren van Persoonsgegevens Het bedrijf bewaart Persoonsgegevens in zijn systemen en archiveert ze zolang dat nodig is voor de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, rekening houdend met wettelijke en contractuele vereisten (indien van toepassing).  Het bedrijf mag Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren indien dat nodig is om zijn belangen te beschermen met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid in verband met het verstrekken van diensten of producten. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing- en profileringsdoeleinden worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en, in elk geval, in overeenstemming met het hierboven vermelde principe en de richtlijnen van de relevante privacy autoriteiten hieromtrent.

7. Uw rechten U kunt de volgende rechten doen gelden:

1. het recht op toegang verwijst naar het recht om van het bedrijf te weten te komen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden en, indien van toepassing, het recht om deze Persoonsgegevens in te zien.

2. het recht op correctie en het recht op verwijdering verwijzen naar het recht om onjuiste en/of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren en de Persoonsgegevens te verwijderen indien de aanvraag gerechtvaardigd is.

 3. het recht op beperking van de verwerking verwijst naar het recht om de verwerking op te schorten indien de aanvraag gerechtvaardigd is.

 4. het recht op overdraagbaarheid Persoonsgegevens verwijst naar het recht om Persoonsgegevens in een algemeen gebruikt, leesbaar, gestructureerd formaat te verkrijgen, evenals het recht om Persoonsgegevens over te dragen naar andere verwerkingsverantwoordelijken.

 5. het recht om zich te verzetten verwijst naar het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van Persoonsgegevens indien de aanvraag gerechtvaardigd is, ook als de Persoonsgegevens verwerkt worden voor marketing of profilering, indien van toepassing; 6. het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onwettelijke Persoonsgegevensverwerking.

 

U kunt de bovengenoemde rechten doen gelden door te schrijven naar

                Carrosserie Baeten, Industrieweg Noord 1185 3660 Oudsbergen

Of via mail

                Carrosserie.baeten@skynet.be